Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS Głuchołazy) w miejscu ich zamieszkania w roku 2019  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
nyski  
Ulica
al. Jana Pawła II  
Numer budynku
14  
Data publikacji od
2018-12-19  
Data publikacji do
2019-01-01  
Termin składania ofert
2018-12-31 09:00  
Cpv
79622000-0 Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. Nr 1986)

 

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE

 

Nazwa zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS Głuchołazy) w miejscu ich zamieszkania w roku 2019.

 

Kody CPV:

79622000-0 Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne,
w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Siedziba Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach, ul. Al. Jana Pawła II 14 , 48-340 Głuchołazy – tablica ogłoszeń - w dniu: 19.12.2018 r.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej

opsglucholazy.bip.gov.pl

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138g. ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

 

 1. Zamawiający–  Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach  /w skrócie „OPS”/,

ul. Al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy

w imieniu, którego występuje Dyrektor OPS

tel. (77) 4036222

fax. (77) 4036231

    e–mail: katarzyna.lojko@ops-glucholazy.pl

 

2.       Tryb postępowania

 1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986).
  1. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
  2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
   i niedyskryminujący.
  3. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów  dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach
   i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
  4. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
   W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
  5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach w skrócie „OPS”, ul. Al. Jana Pawła II 14,  48-340 Głuchołazy;
   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
   3. inspektorem ochrony danych osobowych w OPS jest Małgorzata Jurek, kontakt: iod@ops-glucholazy.pl, telefon: 77 4036228;
   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
   6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
    w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
    o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
   7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
    w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   8. posiada Pani/Pan:
    • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
    • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9. nie przysługuje Pani/Panu:
    • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia:

3.1     Nazwa zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS Głuchołazy) w miejscu ich zamieszkania w roku 2019.

 

3.2       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówieniajest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi(podopiecznych OPS Paczków), na podstawie:

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

oraz zgodnie z zakresem określonym w :

c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
 sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

 

Szacowana średnia liczba usługobiorców: 25osób

Szacowana liczba godzin usług- 2176 godzin w okresie obowiązywania umowy

 

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia.  Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich szacowną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci
za faktycznie zrealizowane.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do

niniejszego ogłoszenia pn. wzór umowy wraz z załącznikami. Ww. załącznik

stanowi integralną część ogłoszenia.

 

4. Termin wykonania zamówienia: od stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Usługa będzie świadczona na podstawie informacji przekazanej przez Zamawiającego, precyzującej zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.

 

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

5.1       Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)    wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

 1. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 2. skarbowe,
 3. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)    wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;

4)    wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)    wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)    wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)    wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)    wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)    wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

 

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający również wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 1 ppkt 3, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają z zamawiającym lub  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym co doprowadziło, do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 

5.3.      Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.

 

5.4.      Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.

 

5.5       Zdolność techniczna lub zawodowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie
i potencjał osobowy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Określenie warunków:

 1. o przedmiotowe zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie w należytym wykonaniu ,w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), min. 3 usług w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi
  o wartości każdej usługi na min. 19 000 zł brutto.
 2. o przedmiotowe zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą dysponować:

- min. 2 osobamido bezpośredniego świadczenia w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
tj. osobami, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje zgodne
z wymaganiami określonymi  w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.),

- osobą do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy – posiadającą min. 3 -letnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji spraw związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

5.6       Podstawy wykluczenia

 1. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody wykazujące jego wierzytelność.
 2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
  o udzielenie zamówienia.
 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku podstaw do wykluczenia, podlegać będą wykluczeniu z udziału
  w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 

6.1         W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

6.1.1      oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt. 5.1 i 5.2 niniejszego ogłoszenia i spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.5.5– oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

6.1.2      wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu;

6.1.3   wykaz usług dla potrzeb potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o

którym mowa w pkt 5.5, lit. a)- wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do ogłoszenia o

zamówieniu;

 

6.2       Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa pkt. 6.1.

 

6.3 Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania

6.3.1          wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru –zał. nr 1 do ogłoszenia
o zamówieniu),

6.3.2           pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),

6.3.3          wraz z ofertą, wszyscy Wykonawcy składają dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1ogłoszenia.

 

6.5 Forma dokumentów

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

7.1     Oferty w przedmiotowym postępowaniu składa się w formie pisemnej (oryginał podpisany przez Wykonawcę lub pełnomocnika).

7.2     Wszelkie oświadczenia (inne niż oferta wraz z załącznikami), wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.

7.3     Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.

7.4     Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu.

7.5     Dane adresowe do korespondencji:

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach   

    ul. Al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy

tel. (77) 4036222

fax. (77) 4036231

        e–mail: katarzyna.lojko@ops-glucholazy.pl

7.6       Na każdym etapie postępowania a przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.

7.7     Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.8     W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
w wyniku złożonych zapytań.

7.9     Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej, prowadzonego postępowania.

7.10   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający udostępniana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7.11   Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

8. Wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

 

9. Termin związania ofertą:

9.1       Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

9.2       Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
 3. Oferta zawiera wszystkie oświadczenia i informacje, zawarte w niniejszym ogłoszeniu
  o zamówieniu.
 4. Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorach umów, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia oraz 30-dniowy termin związania ofertą.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
 6. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 7. Dokumenty składane wraz z ofertą wymagają formy oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 8. Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami powinna być napisana na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
 9. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty).  
 10. Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
 11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
 12. Zamawiający zaleca, by  strony oferty były trwale ze sobą połączone.
 13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum
  o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp.
 14. W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 15. Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
 16. Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
 18. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
 19. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 20. Wykonawca powinien zabezpieczyć składaną ofertę we własnym interesie tak, aby nie uległa przypadkowemu zniszczeniu lub rozproszeniu, uniemożliwiała dostęp osób niepowołanych do jej treści.
 21. W celu umożliwienia Zamawiającemu zwrotu oferty złożonej po terminie lub
  w przypadku wniosku Wykonawcy o zmianę lub wycofanie oferty proszę o wskazanie na kopercie dokładnych danych teleadresowych Wykonawcy.
 22. Na kopercie lub opakowaniu oferty należy umieścić napis, który można wyciąć
  z ogłoszenia:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………

……………………………

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach   

ul. Al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy

Sekretariat, pokój nr 11

 

Dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE –

Nazwa zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS Głuchołazy)  w miejscu ich zamieszkania w roku 2019

 

(zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nie otwierać przed : godz. 9:30 dnia 31.12.2018 r.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1   Miejsce składania ofert: OPS Głuchołazy, ul. Aleja Jana Pawła II 14, pok. Nr 11 – Sekretariat;

11.2   Miejsce otwarcia ofert:  OPS Głuchołazy, ul.  Aleja Jana Pawła II 14, pok. Nr 11

11.3   Termin składania ofert: do godz. 9.00 do dnia: 31.12.2018.

11.4   Termin otwarcia ofert: o godz. 9.30 w dniu: 31.12.2018.

11.5   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.6   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.7   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.8   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawarte w treści oferty.

11.9   Informacje, o których mowa w ust. 7 i 8, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert na ich wniosek.

 

 

 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny

12.1   Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

12.2   Koszt ewentualnego wyżywienia dla osoby prowadzącej szkolenie pokrywa Wykonawca.

 

13. Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie ofert –Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

13.1     Cena – waga 100/100 pkt.,

Kryterium cena  – będzie obliczane wg wzoru:

 

                                               najniższa cena 

Liczba punktów  =     ----------------------------------------------- x 100 pkt.

                                               cena badanej oferty

 

14.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału
w postępowaniu.

14.1   Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.2   Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

14.3   Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów (a także przedstawione dowody).

14.4   Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

14.5   Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty nie powodujących zmian w treści oferty lub może wezwać wykonawcę do uzupełniania, wniesienia nowych dokumentów podmiotowych w analogiczny sposób jak w art. 26 ustawy Pzp.

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. złożenia Zamawiającemu właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).

 

16.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania i tym samym nieudzielenie zamówienia w przypadku gdy:

16.1     nie wpłynie żadna oferta,

16.2     wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,

16.3     wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu,

16.4     oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego,

16.5     postępowanie obaczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

 

17.       Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Dyrektor Katarzyna Łojko - tel.77/ 4036223, e–mail: Katarzyna.lojko@ops-glucholazy.pl

 

18. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze  umowy.

 

19.Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię
i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

20.W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

 

21. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.

 

22.  Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień  polegających na  powtórzeniu usług

usług podobnychdo usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od

dnia udzielenia zamówienia podstawowego- z zastosowaniem analogii do zamówień, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

 

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówienia przekroczy wartości 50 %

wartości niniejszego zamówienia.

 

23. Środki ochrony prawnej: Wykonawca na każdym etapie postępowania ma możliwość złożenia pisemnych zastrzeżeń do podjętych działań lub zaniechanych działań przez pracowników Zamawiającego kierując pisemną informację w tym zakresie do Kierownika Zamawiającego.

 

24.Informacja dodatkowa:

Wraz z podpisaniem umowy na świadczenie specjalistycznych usług Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 

24. Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1:     Treść oferty

Załącznik nr 2:     Wzór umowy (zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 3:     Wykaz osób

Załącznik nr 4:      Wykaz usług

 

 

                                               Treść ogłoszenia o zamówieniu zatwierdził:

 

 

 Katarzyna Łojko      

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej

w Głuchołazach

 

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...ć oferty.pdf 238,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...kaz osób.pdf 276,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...az usług.pdf 243 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...ór umowy.pdf 566,16 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się