Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
nyski  
Ulica
al. Jana Pawła II  
Numer budynku
14  
Data publikacji od
2018-12-12  
Data publikacji do
2018-12-26  
Termin składania ofert
2018-12-21 09:00  
Cpv
55320000-9 Usługi podawania posiłków
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Nazwa zadania:

 „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.”

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuchołazy

Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 14

48-340 Głuchołazy

NIP: 753-238-26-90

tel.  77 4036222

fax. 77 4036231

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję:

 • Administratorem danych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest Dyrektor OPS z siedzibą przy al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy.
 • Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach jest Pani Małgorzata Jurek, z którą można kontaktować się mailowo: iod@ops-glucholazy.pl, telefonicznie: (77) 403 62 22 lub korespondencyjnie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: iod@ops-glucholazy.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na ww adres Ośrodka.
 • Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem zgodnie z zapisami ustawy:

- pomocy społecznej,

- świadczeniach rodzinnych,

- pomocy osobom uprawnionych do alimentów,

- ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- zatrudnieniu socjalnym,

- promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ochronie zdrowia psychicznego,

- dodatkach mieszkaniowych,

- prawo energetyczne,

- wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- innych właściwych aktów prawnych.

 • Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.
 • Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016).
 • Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

Przedmiot zamówienia oznaczony został we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:

55321000-6 usługa przygotowywania posiłków

55320000-9 usługi podawania posiłków

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie przez pięć 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku posiłków o kaloryczności nie mniejszej niż 900 kcal na każdy posiłek dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (drugie danie + surówka z kompotem) oraz wydawanie w piątki dodatkowo zupy z wkładką  (1 litr) na 6 i 7 dzień tygodnia. Szacunkowa liczba podopiecznych uprawnionych do posiłków to 120 osób dziennie.

4.2.Ogólna ilość wydawanych posiłków może ulec zmianie, w zależności od ilości osób wymagających objęciem w formie dożywiania. Wymienione w SIWZ ilości posiłków oraz osób należy traktować jako ilości szacunkowe, które mogą ulegać zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków i osób, przy czym Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres trwania umowy cena jednostkowa  za jeden posiłek nie ulegnie podwyższeniu do końca realizacji umowy. Zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości posiłków niż wymieniona w SIWZ nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

4.3.Miejsce wydawania posiłków – Zamawiający wymaga aby Wykonawca  dysponował lokalem na terenie miasta Głuchołazy, będącym w dyspozycji Wykonawcy, pozbawionym barier architektonicznych, spełniającym warunki zgodnie z przepisami właściwymi dla świadczenia tego rodzaju usług potwierdzonych przez właściwe instytucje dopuszczające i kontrolujące.

4.4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku jednorazowo co najmniej 30 osobom.

4.5. Posiłki wydawane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych od  godziny  11:00 i nie później niż do godziny 16:00.

4.6. Posiłki sporządzane i wydawane będą z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych  i sanitarnych w tym systemów: GHP - Dobrej Praktyki Higienicznej, GMP - Dobrej Praktyki Produkcyjnej, HACCP - Systemu Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli. Posiłki muszą być urozmaicone i przyrządzane w dniu wydania. Posiłki powinny być zróżnicowane w cyklu pięciodniowym. 

4.7. Posiłki powinny być sporządzane według zasad racjonalnego żywienia oraz powinny kształtować właściwe nawyki żywieniowe. Posiłki należy wydawać osobie uprawnionej na podstawie wykazu osób uprawnionych, przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się wydawanie gorącego posiłku na wynos osobom uprawnionym na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez osobę uprawnioną oraz dowodu osobistego osoby odbierającej (rodzina, opiekunka). Zamawiający będzie obciążony tylko za faktycznie wydane klientom posiłki.

4.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości posiłków i ich walorów smakowych, temperatury posiłków, sposobu i kultury ich wydawania oraz prawo wglądu do aktualnych decyzji Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

4.9. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

4.9.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (patrz pkt. 4.9.3. SIWZ), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

4.9.2.Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby osoby przygotowujące i wydające posiłki zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni w/w osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

4.9.3. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

Czynności związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków .

4.9.4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

4.9.4.1.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec  Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.4.9.3. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.  wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

 

4.9.4.2.Sposób dokumentowania zatrudnienia ww osób.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.9.3. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

 • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcękopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcękopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4.9.5.Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.9.3. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.9.3. czynności.

4.10  Informacje istotne dla Wykonawców związane z postępowaniem i realizacją zamówienia:

4.10.1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiającynie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.10.2. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.10.3. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający  nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

4.10.4. W prowadzonym postępowaniu Zamawiającynie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.10.5. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, niemniej żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawcóworaz wskazaniem procentowych udziałów podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia lub kwot umów z podwykonawcami, jeżeli są znane.

4.10.6. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

4.10.7. Zamawiający zastrzega, że w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • rozpoczęcie: 02.01.2019 r.
 • zakończenie: 31.12.2019 r.

tj. 251 dni roboczych

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

6.1. O udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

 

2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

 

Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie

 

2.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 

Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie

 

2.3.zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 

 • dysponuje lokalem w celu realizacji zamówienia (to jest miejscem spełniającym wymagania do przygotowania oraz wydawania posiłków), zlokalizowanym na terenie miasta Głuchołazy.

 

 

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

3.1.Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.,

3.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

 

3.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20  i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp może przedstawić dowody  o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

 

 1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

 

4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że nie ogłoszono jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 

4.2. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

 1. Poleganie na zasobach  innych podmiotów. 

 

5.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z nim stosunków prawnych.

5.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ),

5.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5.4.Wykonawca który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

 

6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

6.2.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 2 i 3  SIWZ.

 

6.3.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

 

6.4.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wstępne oświadczenie (part. pkt. 7.1. SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

6.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. 7 pkt. 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

 

    6.6.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

   6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić na żądanie  Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

6. 8. Umowa powinna zawierać  w swej treści następujące postanowienia:

 1. wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
 3. oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,
 4. podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
 5. określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
 6. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 7. zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 8. w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom porozumienie powinno określać zasady odpowiedzialności członków Konsorcjum za rozliczenie z podwykonawcami.

6.9. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

 

1. Każdy Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert:

 

1.1. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania oferty, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wzór- załącznik nr 2 do SIWZ ),

 

1.2.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,aktualne na dzień składania oferty, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wzór -  załącznik nr 2a do SIWZ),

 

Informacje wskazane w w/w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

2. Inne wymagane, niezbędne dokumenty w toku oceny i badania ofert, które Wykonawca załącza do oferty:

2.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty(wzór- załącznik nr 1 do SIWZ),

2.2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

2.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

2.4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom według wzoru załączonego do formularza ofertowego wraz z podaniem firm podwykonawców oraz wskazaniem procentowych udziałów podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia lub kwot umów z podwykonawcami, jeżeli są znane.

2.5. Informację o wystąpieniu tzw. mechanizmu odwróconego (odwrotnego) obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w/w informację – w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP wykonawca zobowiązany jest składając ofertę poinformować czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Obowiązek doliczenia podatku VAT przez zamawiającego do przedstawionej w ofercie ceny znajdzie zastosowanie w szczególności w przypadkach przewidzianych w art. 17 ustawy o VAT.

2.6. Informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca zamierza do oferty załączyć dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to zobowiązany jest wszystkie dane objęte klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” umieścić w oddzielnej kopercie opisanej: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" oraz dołączyć do pozostałej części oferty. W przypadku nie zastosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za ujawnienie zastrzeżonych informacji podczas procedury otwarcia ofert lub podczas jej sprawdzania ponosi wykonawca. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

2.7. W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego  zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje  do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ).

2.8. W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca w celu  wykazania braku istnienia wobec niego  podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie  w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza o tym podmiocie informację  w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1.1. i 1.2. niniejszego rozdziału  .

2.9. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14 RODO (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ)

3. Pozostałe zapisy dotyczące innych podmiotów, które należy stosować odpowiednio zawarte są w rozdz. 6 pkt. 5, zapisy dotyczące Wykonawców zagranicznych w rozdz. 6 pkt. 4, a dla Wykonawców składających ofertę wspólną szczegółowe zapisy i wymagania znajdują się w rozdz. 6  SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ).

 

5.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą do złożenia, w terminie nie krótszym niż  5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów:

 

5.1. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania  zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobamito jest oświadczenia o dysponowaniu lokalem w celu realizacji zamówienia (miejscem spełniającym wymagania do przygotowania oraz wydawania posiłków), zlokalizowanym na terenie miasta Głuchołazy (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ).

Do oświadczenia Wykonawca dołącza dokument o podstawie dysponowania w/w lokalem (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy) oraz decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu obiektu w zakresie produkcji posiłków od surowca do produktu gotowego.

5.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

  6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. – 5.2. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie wskazanej w ust. 2 tego art., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

11. Forma dokumentów i oświadczeń.

11.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę, z tym, że:

1) Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

11.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

11.4 Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” i czytelnego własnoręcznego podpisu lub podpisu wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

11.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.6. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i oświadczeń, zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

11.7. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu.

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 

 1. Wymagania podstawowe.

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

1.4. W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione,

1.5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie,

1.6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby,

1.7. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,

1.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma oferty

2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu musi mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.  

2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie czytelnym pismem.

2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

2.4. Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej  przypadkowe zdekompletowanie.

2.5. Zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,

2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane,

2.7. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

 

9. WADIUM.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

11. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ.

 

1.Wyjaśnienia treści SIWZ.

 

1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

2)jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

3)przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku

o wyjaśnienie treści SIWZ,

4)wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,

5)pytania należy kierować na adres Zamawiającego:

Gmina Głuchołazy

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Al. Jana Pawła II 14 ,

48-340 Głuchołazy, Polska

z dopiskiem:

„Przygotowanie i wydawanie  posiłków dla klientów

Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.”

 

6)treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie,

7)w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 

2.Zmiany w treści SIWZ

 

1)w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni swojej stronie internetowej  i przekaże niezwłocznie wszystkim znanym Zamawiającemu Wykonawcom.

2)zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców,

3)jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

4)w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne,

5)jeżeli zmiana treści SIWZ jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach,

6)Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej,

7)jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

3.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrań wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości  dotyczących SIWZ.

 

12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

1.Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych i dotyczących przedmiotu zamówienia są: 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej     

Katarzyna Łojko

Tel.   (77) 40362223

 

Starszy Specjalista ds. księgowości           

Aneta Stajak

Tel.   (77) 4036227

 

13. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub faksem.  Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca (forma pisemna) Wykonawca składa oferty,  oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz pełnomocnictwa.

1.Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielenie odpowiedzi.

Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

 

2. Składanie uzupełnień do oferty w trybie art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.

Zamawiający będzie wzywał do złożenia uzupełnień, poprawienia  oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw , a także do złożenia wyjaśnień  w trybie art. 26 ust. 3 i art.  26 ust. 3a ustawy Pzp pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

Wykonawcy mają obowiązek złożenia dokumentów i oświadczeń oraz pełnomocnictw  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżonej do złożenia oferty wraz załącznikami do oferty, w tym oświadczenia oraz pełnomocnictwa.

 

3. Składanie wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający będzie wzywał do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, art. 87 ust. 1 ustawy Pzp lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

Wykonawcy mogą składać wyjaśnienia pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Wyjaśnienia w każdym przypadku muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wyjaśnienia przesyłane drogą elektroniczną muszą zostać przesłane w formie skanu; nie można przesyłać wyjaśnień w formie zwykłej wiadomości elektronicznej bez podpisu lub załącznika word bez podpisu.

Wyjaśnienia przekazywane faksem lub drogą elektroniczną nie muszą być dostarczane w formie oryginału.

 

4.Składanie innych wniosków, oświadczeń, dokumentów i informacji wyżej nie przewidzianych, Wykonawcy mogą składać wnioski, oświadczenia, informacje, dokumenty, pisemnie lub  faksem lub drogą elektroniczną bez konieczności ponownego ich przesyłania w oryginale. Wyjaśnienia, informacje, dokumenty itp. w każdym przypadku muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Informacje (i inne dokumenty) przesyłane drogą elektroniczną muszą zostać przesłane w formie skanu; nie można przesyłać wyjaśnień w formie zwykłej wiadomości elektronicznej bez podpisu lub załącznika word bez podpisu.

Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom odpowiedzi na wnioski, oświadczenia i informacje itp. pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski i odpowiedzi za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

6. W celu sprawnego przekazywania informacji Wykonawca zobowiązany jest podać numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na który należy przekazać korespondencję zwrotną.

 

7.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

 

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na nr faksu Zamawiającego +48 77 4036231, oraz na adres mailowy: ops@ops-glucholazy.pl lub pisemnie na adres: Gmina Głuchołazy-Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Al. Jana Pawła II 14 , 48-340 Głuchołazy.

 

 

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT.

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Głuchołazy-Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Al. Jana Pawła II 14, Głuchołazy w Sekretariacie w terminie do 21.12.2018  r. do godz. 900.

 

2.  Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 21.12.2018 r. o godz. 930 w siedzibie Ośrodka  Pomocy Społecznej w Głuchołazach

 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

 

Gmina Głuchołazy-Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy

Oferta w postępowaniu na:

 

„Przygotowanie i wydawanie  posiłków dla klientów

Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.”

 

 

 

Nie otwierać przed dniem: 21.12.2018r. do godziny 930

 

4.  Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

 

5. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

 

6. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

 

 

15.ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.

 

 1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.

 1. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr......”.

 1. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

 

 

16.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Al. Jana Pawła II 14, Głuchołazy
w dniu 21.12.2018 r. o godz. 930 .

 1. Tryb otwarcia ofert.
 2. otwarcie ofert jest jawne,
 3. bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,
 4. w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania,
 5. koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty,
 6. podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej wymagane informacje z otwarcia ofert.

 

17. TEMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

 

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

 

 

 

18.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Ceny składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

2. Ceną oferty jest kwota ryczałtowa ogółem wymieniona w Formularzu Oferty – (wzór Załącznik Nr 1 do SIWZ), obliczona na podstawie iloczynu  ilości posiłków, ceny jednostkowej i dni roboczych danego roku.

 1.  
 2.  
 3.  

3.Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

4.Cena oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie
do wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.

5.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

19. OPIS KRYTERIÓW I ICH ZNACZENIE PRZY WYBORZE OFERTY, SPOSÓB OCENY OFERT

 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium:

 • cena – 60% ( max. ilość punktów 60 pkt.)
 • czas wydawania posiłków w czasie dnia – 40% (max. ilość punktów 40 pkt.)

 

2. Przy ocenie kryterium:

 

I.  Cena, oferty będą punktowane w oparciu o wynik działania matematycznego, w następujący sposób:

 

     stosunek oferty z najniższą ceną brutto spośród ważnych ofert

Cena = ---------------------------------------------------------------------- ------ x 60% x 60 pkt.

     do ceny brutto badanej oferty

 

II.  Czas wydawania posiłków w czasie dnia, jako kryterium oceny oferty jest punktowane wg poniższej tabeli:

 

Czas wydawania posiłków w czasie dnia

40 pkt. – 40%

Od 1100 do 1400

10 pkt. – 10%

Od 1100 do 1500

5 pkt. – 5%

Od 1100 do 1600

 

Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca określi czas dostarczania posiłków w czasie dnia poza zakresem określonym w SIWZ (od godz.  1100 do 1600), wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z SIWZ. Również brak określenia czasu dostarczania posiłków w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ.

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę , przedstawiającą najkorzystniejszy bilans obu kryteriów i uzyska największą ilość punktów, będących sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

4.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

20. TRYB OCENY OFERT.

 

 1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
 2. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany   w jej treści,
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:
 4. oczywiste omyłki pisarskie,
 5. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 6. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

 

 • niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

2. Sprawdzanie  wiarygodności ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji.
 2. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,          
  że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
 3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu

 

 1. Oferta z rażąco niską ceną.

1)  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp,

2) Obowiązek wykazania że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

3)    Zamawiający odrzuca ofertę:

 1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
 2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszty  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

4. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 3a ustawy  Pzp.

 

 1. Wykluczenie Wykonawcy.
 2. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24. ust. 1. oraz może wykluczyć Wykonawcę na podstawie 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
 3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy zostali  wykluczeni  z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania.

 

6. Odrzucenie oferty.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp,
 2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców  o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone , powodach odrzucenia oferty podając uzasadnienie faktyczne  i prawne.

 

 1. Unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 pkt. 1) do 7) ustawy Pzp,
 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania.
 2. przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady
  i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ,
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
 4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp,
 5. Zamawiający udostępnia powyższe informacje na stronie internetowej z zastrzeżeniem art. 92 ust. 2 ustawy Pzp.
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych .

 

 1.  Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej.

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną  w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

 

21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
 2. zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 3. mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
 4. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
 5. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
 6. jest zawarta na okres wskazany w  SIWZ,
 7. podlega unieważnieniu:
 8. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
 9. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.

 

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. niniejszej SIWZ.

 

 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą (z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy Pzp).

 

 1. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 5 do SIWZ – wzorze umowy.

 

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

 

 1. Informacje ogólne.
 2. środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
 3. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. pkt. 5 ustawy Pzp,
 4. środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1.1) i 2) niniejszej SIWZ są:
 5. odwołanie,
 6. skarga do sądu.

 

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

 

 1. odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 2. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 3. odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu,
 4. szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 – 198  ustawy Pzp.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokonuje czynności zaniechanej , informując o tym Wykonawców.

 

 1. Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.

 

23. PODWYKONAWCY.

 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4.  Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające:

- zakres prac powierzonych podwykonawcy do wykonania,

- kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,

- dopuszczalne zmiany umowy z Podwykonawcą, przy czym zmiany te nie mogą wykraczać poza zakres zmian przewidzianych przez Zamawiającego w SIWZ,

- termin wykonania umowy ,

- wysokość wynagrodzenia za realizację powierzonego do wykonania Podwykonawcy zakresu  prac.

 

24. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY- DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE.

 

 

 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:

 

 1. Zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa
 2. W wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
 3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT
 4. zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki) mającej wpływ na realizację umowy;
 5. wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia.
 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 7. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.
 8. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego , zmianach  przedstawicieli stron umowy i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

 

 1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
 2. zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 3. mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
 4. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
 5. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
 6. jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy niniejszej SIWZ,
 7. podlega unieważnieniu:

         -    jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,

         - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego
             w niniejszej SIWZ.

 

26.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ.

 1. Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory i dokumenty:

 

Lp.

Oznaczenie załącznika

Nazwa Załącznika

1.

Załącznik Nr 1

Wzór Formularza Oferty.

 

2.

Załącznik Nr 2

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

3.

Załącznik Nr 2a

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp.

4.

Załącznik Nr 3

Oświadczenie o dysponowaniu lokalem.

5.

Załącznik nr 4

Wzór zobowiązania innego podmiotu

 

6.

Załącznik Nr 5

Wzór umowy

7.

Załącznik Nr 6

Wzóroświadczenia o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej ( Wykonawca składa dokument

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji- protokołu z otwarcia ofert)

 

8.

Załącznik Nr 7

Wzór - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14  RODO

 

 

 1. Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 8 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz  odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści Załączników.

 

 

                                                    

Katarzyna Łojko

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ...za oferty.pdf 230,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...ępowaniu.pdf 161,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a -...ępowania.pdf 203,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ...u lokalem.pdf 131,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 -...trzeciego.pdf 200,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ...ór umowy.pdf 149,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 - ...itałowej.pdf 146,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - ... 14 RODO.pdf 204,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf 432,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się