Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Świadczenie usług pogrzebowych na rok 2019 w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
nyski  
Ulica
al. Jana Pawła II  
Numer budynku
14  
Data publikacji od
2018-11-21  
Data publikacji do
2018-12-03  
Termin składania ofert
2018-11-29 09:00  

Głuchołazy, dnia 21 listopada 2018r.

                                                                                                     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 

1. Zamawiający:

GMINA GŁUCHOŁAZY, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, AL. JANA PAWŁA II 14,  

48-340 GŁUCHOŁAZY, REGON 004505866, NIP 753-238-26-90

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: „świadczenie usług pogrzebowych na rok 2019 w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach.”

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym na terenie miasta i Gminy Głuchołazy, których pochowanie zleca: Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuchołazach

2) Sprawienie pogrzebu obejmuje

 • przygotowanie zmarłego do pochówku, łącznie z ubraniem
 • pochowanie zmarłego w trumnie drewnianej
 • obsługa pogrzebu
 • obudowa grobu wraz z umieszczeniem tabliczki identyfikacyjnej oraz krzyża (dla osób wierzących)
 • przewóz zwłok z miejsca zgonu
 • chłodnia
 • miejsce na cmentarzu
 • kopanie grobu
 • kondukt
   

II. Warunki realizacji zamówienia.

1. Zamawiający przewiduje,  żezleci realizacjęsprawienia pogrzebuw ilości około 6 pogrzebów w ciągu roku.

2. Ze względu na szczególny charakter usług jakimi sąusługi pogrzebowe, rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększania ilości pogrzebów.

3. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie pisemne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego określające miejsce pochówku (miasto lub gmina) jak również zakres wykonanych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonanej usłudze.

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

6.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:

 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleńi zaświadczeńna przewóz zwłok i szczątków ludzkich

 

III. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

IV. Kryterium wyboru oferty.

1. Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie.

 

V. Sposób przygotowania i składania oferty.

1. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. W formie pisemnej na adres: GMINA GŁUCHOŁAZY, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, AL. JANA PAWŁA II 14, 48-340 GŁUCHOŁAZY (osobiście lub pocztą tradycyjną)

3. Kompletna oferta musi zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2.

 

VI. Inne istotne postanowienia.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach

mgr Katarzyna Łojko

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...fertowego.pdf 117,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...fertowego.pdf 159,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wybór oferty.pdf 223,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się