Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Usługa cateringowa, na ciepłe posiłki dla podopiecznych OPS na terenie miasta i gminy Głuchołazy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
nyski  
Ulica
al. Jana Pawła II  
Numer budynku
14  
Data publikacji od
2018-11-21  
Data publikacji do
2018-12-01  
Termin składania ofert
2018-11-29 09:00  

Głuchołazy, dnia 21.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 

1. Zamawiający:

GMINA GŁUCHOŁAZY, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, AL. JANA PAWŁA II 14,  

48-340 GŁUCHOŁAZYREGON 004505866, NIP 753-238-26-90

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: „usługę cateringową, na ciepłe posiłki dla podopiecznych OPS na terenie miasta i gminy Głuchołazy”.

 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w formie dostawy ciepłego posiłku: obiadu, od poniedziałku do piątku, w tym w każdy piątek zupa z wkładką dla podopiecznych OPS na terenie miasta i gminy Głuchołazy (17 sołectw). Posiłkiem planuje się objąć ok. 70 osób dorosłych. Zamawiający zastrzega, iż liczba osób korzystających z posiłków może być w każdym miesiącu inna, w zależności od liczby zgłoszeń.

Dowóz posiłków realizowany będzie pojazdem do tego przystosowanym z uwzględnieniem wymogów Sanepidu.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi warunków przygotowania i jakości posiłków dla osób dorosłych oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Wykonawca przed rozpoczęciem działalności zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej decyzji, zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, wydanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

 

3.Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019 r. do 31.12.2019r.

 

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Oferta będzie oceniana wg następujących kryteriów:

1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium:

 • najniższej ceny - 60 % wartości kryterium,
 • doświadczenia - 40 % wartości kryterium;

2. Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie wykonawcą umowę cywilnoprawną na realizację zamówienia;

3. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który spełnił wszystkie wymagania, określone w zapytaniu ofertowym i przedłoży ofertę o najniższej cenie oraz odpowiednim doświadczeniu w zakresie usług cateringowych.

4. W toku badania oceny oferty, zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty.

5. Sposób obliczenia kryterium złożonych ofert na: „usługę cateringową, na ciepłe posiłki dla podopiecznych OPS na terenie miasta i gminy Głuchołazy”.

 

Kryterium ceny:

 • Wybór najniższej ceny spośród złożonych ofert na „Usługę cateringową…” zważywszy na zachowanie ostrożności do porażająco niskiej ceny usługi w stosunku do kosztu wykonania usługi.
   

Kryterium doświadczenie:

 • Do wyliczeń zostanie przyjęta punktacja w skali od 10 do 40, gdzie punkty będą przyznawane na podstawie długości okresu prowadzenia działalności w zakresie cateringu wg tabeli poniżej:

Kryterium doświadczenia

10 pkt. - 10%

1-3 lat prowadzenia działalności w zakresie cateringu

20 pkt. - 20 %

4-5 lat prowadzenia działalności w zakresie cateringu

40 pkt. - 40%

od 6 lat prowadzenia działalności w zakresie cateringu

 

Następujące zapytanie ofertowezostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów  spośród przedstawionych powyżej kryteriów tj. cena oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczo-finansowej.

 

6. Wymagania wobec wykonawcy oraz niezbędne dokumenty:

 • oferta (załącznik nr 1),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr
 • przedstawienie dokumentów, potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, odpis CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „OFERTA NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ”. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

8. Złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: GMINA GŁUCHOŁAZY, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, AL. JANA PAWŁA II 14, 48-340 GŁUCHOŁAZY (osobiście lub
 • w formie elektronicznej na adres: patrycja.lydka@ops-glucholazy.pl

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, Al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy (sekretariat) do dnia 29.11.2018 r. do godz.  9:00 (decyduje data wpływu do ośrodka).

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

 

10. W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie: podpisania umowy.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach

mgr Katarzyna Łojko

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...fertowego.pdf 110,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...fertowego.pdf 159,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wybór oferty.pdf 190,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się