Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach oraz pomieszczenia GCW przy ul. Kościuszki 33 w 2019 r  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
nyski  
Ulica
al. Jana Pawła II  
Numer budynku
14  
Data publikacji od
2018-11-21  
Data publikacji do
2018-12-01  
Termin składania ofert
2018-11-29 09:00  

Głuchołazy, dnia 21.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579)

1. Zamawiający:

GMINA GŁUCHOŁAZY, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,

AL. JANA PAWŁA II 14,  48-340 GŁUCHOŁAZY, NIP 753-238-26-90

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

„usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach oraz pomieszczenia GCW przy ul. Kościuszki 33 w 2019 r.”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych, socjalnych, sanitariów, korytarzy, piwnic, holu, klatki schodowej, przyległych do budynku terenów zewnętrznych w zakresie zamiatania i zabezpieczenia przed oblodzeniem oraz mycie okien w obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w pomieszczeniu GCW przy ulicy Kościuszki 33.

2) Łączna powierzchnia użytkowa Ośrodka wynosi 240 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa GCW wynosi 62 m2

3) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia  wykonywane będą przy użyciu urządzeń, narzędzi,  materiałów i środków czystości Wykonawcy.

 

3.  Warunki realizacji zamówienia.

1)  Zamówienie obejmuje sprzątanie budynku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

2)    Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

a)      codzienne (5 razy w tygodniu) opróżnianie koszy ze śmieci, wynoszenie śmieci do koszy zewnętrznych w opakowaniach foliowych.

b)      w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych 5 razy w tygodniu :

-        mycie na mokro i dezynfekcja zlewozmywaków (umywalek) oraz przylegającej glazury.

-        mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, przylegającej glazury i innego wyposażenia (lustra, suszarki do rąk, szczotki do WC, podajnika na ręczniki papierowe),

-        zapewnienie przez Wykonawcę w miarę potrzeb środków czystości, między innymi: mydła w płynie, papieru toaletowego celulozowego, wkładów zapachowych do WC oraz odświeżaczy powietrza  (w aerozolu). Miesięczne zużycie środków następuje w miarę potrzeb.

c)      w pomieszczeniach biurowych:

-        codzienne mycie na mokro podłóg,

-        codzienne sprzątanie klatki schodowej,  wejścia do budynku, korytarza,

Nie rzadziej niż raz na tydzień:

-        usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów w całym budynku,

-        czyszczenie aparatów telefonicznych,

-        czyszczenie na sucho drukarek, kserokopiarek, niszczarek, wyłączników światła,

-        mycie na mokro listew ochronnych, klamek i drzwi wejściowych do budynku,

-        przemywanie (środkiem bakteriobójczym) poręczy na klatkach schodowych,

-        odkurzanie powierzchni mebli biurowych  oraz parapetów wraz  z wytarciem na mokro. Wszelkie zabrudzenia z mebli należy usuwać środkami specjalnie do tego przeznaczonymi, które poza usuwaniem zabrudzeń konserwują i zapobiegają osiadaniu kurzu,

Minimum dwa razy w miesiącu sprzątanie pomieszczenia GCW na ul. Kościuszki 33:

-  mycie na mokro podłóg,

- opróżnianie koszy ze śmieci, wynoszenie śmieci do koszy zewnętrznych w opakowaniach foliowych,

- mycie i dezynfekcja WC oraz pomieszczenia socjalnego,

- odkurzanie powierzchni mebli biurowych  oraz parapetów wraz  z wytarciem na mokro.

              

Raz na kwartał:

-       sprzątanie piwnic w Ośrodku Pomocy Społecznej

-        sprzątanie strychu/archiwum

Minimum trzy razy w roku:

-        mycie okien i stolarki okiennej,

-        mycie kaloryferów,

-        czyszczenie opraw oświetleniowych,

-        dbanie w miarę potrzeb o porządek przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w                          Głuchołazach.

-         pozostawanie Wykonawcy w dyspozycji Zamawiającego w razie konieczności interwencyjnego posprzątania.

                               4.      Pozostałe warunki zamówienia:

1)    Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.

 2)   Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przedstawi listę personelu sprzątającego oraz harmonogram usług sprzątania, które to dokumenty podlegają akceptacji przez Zamawiającego.

3)     Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie usług czystości:

a)      za pomocą osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu tego typu czynności,

b)      przy użyciu dobrej jakości środków czyszcząco-dezynfekujących, artykułów czystości, artykułów higieniczno-sanitarnych i zapachowych,

c)        przy użyciu własnych urządzeń i sprzętu.

4)        Wszelkie środki czyszcząco-dezynfekujące, artykuły czystości, artykuły higieniczno-sanitarne i zapachowe, worki na śmieci w ilościach zapewniających pełne bieżące zapotrzebowanie, niezbędne do starannego wykonania umowy oraz ich zakup i dostawa do miejsca wykonywania umowy jest kosztem Wykonawcy.

5)        Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, współdziałając na bieżąco z Zamawiającym. Powyższe Zobowiązanie odnosi się zarówno do kwestii doboru przez Wykonawcę personelu sprzątającego jak również sprzętu, materiałów oraz środków czystości.

6)        Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca udzieli (ustnie lub pisemnie) wyjaśnień i informacji w zakresie należytego wykonywania umowy.

7)        Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w imieniu Zamawiającego, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zawsze odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

8)    Odpowiedzialność Wykonawcy za straty w mieniu Zamawiającego (gdyby powstały w trakcie wykonywania czynności wynikających z umowy) będzie ustalana na podstawie:

a)         protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody, sporządzonego przy udziale Stron

b)        umowy,

c)         udokumentowanej wartości mienia utraconego (dokumentuje Zamawiający),

d)        rachunku za poniesione straty.

9)    Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, obowiązującymi w tym zakresie.

  5. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

7. Oferta będzie oceniana wg następujących kryteriów:

Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium:

- najniższej ceny - 60 % wartości kryterium,

- doświadczenia - 40 % wartości kryterium;

Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie wykonawcą umowę cywilnoprawną na realizację zamówienia;

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który spełnił wszystkie wymagania, określone w zapytaniu ofertowym i przedłoży ofertę o najniższej cenie oraz odpowiednim doświadczeniu w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach oraz pomieszczenia GCW przy ul. Kościuszki 33.

W toku badania oceny oferty, zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty.

Sposób obliczenia kryterium złożonych ofert na: „usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach oraz pomieszczenia GCW przy ul. Kościuszki 33 w 2019 r.”.

      I Kryterium ceny:

-              Wybór najniższej ceny spośród złożonych ofert na „usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach oraz pomieszczenia GCW przy ul. Kościuszki 33 w 2019 r.” zważywszy na zachowanie ostrożności do porażająco niskiej ceny usługi w stosunku do kosztu wykonania usługi.

 

II  Kryterium doświadczenie:

Do wyliczeń zostanie przyjęta punktacja w skali od 10 do 40, gdzie punkty będą przyznawane na podstawie długości okresu prowadzenia działalności w zakresie sprzątania wg tabeli poniżej:

Kryterium doświadczenia

10 pkt. – 10%

1-3 lat prowadzenia działalności w zakresie kompleksowego sprzątania

20 pkt. – 20 %

4-5 lat prowadzenia działalności w zakresie kompleksowego sprzątania

40 pkt. – 40%

od 6 lat prowadzenia działalności w zakresie kompleksowego sprzątania

 

Następujące zapytanie ofertowe zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów  spośród przedstawionych powyżej kryteriów tj. cena oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczo-finansowej.

 

8. Wymagania wobec wykonawcy oraz niezbędne dokumenty:

   - oferta (Załącznik nr 1),

     - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( Załącznik nr 2 ),

 

   - przedstawienie dokumentów, potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi prawnej, odpis CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

9.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń”

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

10.  Złożenie oferty:

  - w formie pisemnej na adres: GMINA GŁUCHOŁAZY, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, AL. JANA PAWŁA II 14, 48-340 GŁUCHOŁAZY (osobiście lub pocztą tradycyjną)

   - w formie elektronicznej na adres: patrycja.lydka@ops-glucholazy.pl

 

11. Miejsce i termin złożenia oferty:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, Al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy

(Sekretariat) do dnia 29.11.2018 r. do godz. 9:00 (decyduje data wpływu do ośrodka).

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

12. W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie: podpisania umowy.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach

mgr Katarzyna Łojko

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...fertowego.pdf 120,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...fertowego.pdf 159,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wybór oferty.pdf 211,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się