Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Głuchołazy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
nyski  
Ulica
al. Jana Pawła II  
Numer budynku
14  
Data publikacji od
2018-04-27  
Data publikacji do
2018-05-12  
Termin składania ofert
2018-05-11 10:00  

Głuchołazy 27.04.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Głuchołazy

 

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach

Al. Jana Pawła II 14

48-340 Głuchołazy

Te. 77 40 36 222

 

2. Tryb udzielania zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. nr 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt8.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

 

3.1. Przedmiotem zamówieniajest świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Głuchołazy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 3 części.

 

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnychdla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U.poz. 953).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie około 6 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach . Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni (liczonych jako dni od poniedziałku do piątku).

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U.poz. 953).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni
w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie około 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia  ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni) , wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się ogrzewalnia muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U.poz. 953)

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni
w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie około 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Głuchołazach . Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

4. Termin wykonania usługi:

 

Usługa ciągła - od maja 2018 do 31 grudnia 2018r. , przy czym:

Schronisko - cały rok

Noclegownia - cały rok

Ogrzewalnia od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu - dotyczy części od 1 do 3

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę opolskiego,

3) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia

oraz

5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U.poz. 953).

 

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki - oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny - dot. części od 1 do 3:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Uwaga: w zakresie części 1- w związku, z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U.poz. 953), nie przewiduje konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie zapewnienie możliwości jego spożycia oraz zapewnienie dostępu do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku, koszt ewentualnego, ciepłego posiłku będzie mógł być pokrywany na podstawie odrębnego porozumienia z Wykonawcą. W związku z powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej uwzględniać ww. kosztu.

 

8. Kryteria oceny oferty - dot. części od 1 do 3:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

 

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną - dot. części od 1 do 3.

 

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.

 

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:ofertę/y należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Al. Jana Pawła II 14. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna.lojko@ops-glucholazy.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia
11 maja 2018 r. do godziny 10:00 - z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości  „Zapytanie ofertowe - usługi schronienia - część nr ……” (nr części należy dopisać zgodnie ze składaną ofertą).

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Łojko., tel. 77 40 36 222

 

 

 

 

Katarzyna Łojko

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Głuchołazach

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ...od 1 do 3.pdf 246,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 - ...chronisko.pdf 257,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ...clegownia.pdf 249,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 4 - ...rzewalnia.pdf 166,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się