2018-10-12

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. świadczeń

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Al. Jana Pawła II 14:

 

Inspektor ds. świadczeń

LICZBA ETATÓW: 1

PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: listopad 2018 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie wyższe;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretacji przepisów prawa a w szczególności:

-  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-  ustawy o świadczeniach rodzinnych,

-  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

-  ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

-  ustawy o ochronie danych osobowych,

-  ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

-  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”,

- ustawy w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;  


2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (głównie MS Office) oraz urządzeń biurowych;

3) predyspozycje osobowościowe: dobra organizacja czasu pracy, staranność, dokładność;

4) preferowana znajomość obsługi programów do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych;

5) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach pomocy społecznej lub w strukturach samorządowych.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) obsługa wnioskodawców:

- wydawanie, przyjmowanie, wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego i pozostałych świadczeń rodzinnych;

- wprowadzenie wniosków do programu i ich opracowywanie

- wydawanie decyzji w sprawach w/w świadczeń;

- działania informacyjne w zakresie w/w świadczeń;

2) archiwizacja dokumentacji;

3) współpraca z wyodrębnionymi w Ośrodku komórkami organizacyjnymi;

4) współpraca z jednostkami zewnętrznymi

5) wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających z potrzeb Ośrodka, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy;

b) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku; c) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer z monitorem ekranowym, drukarka, telefon;

d) fizyczne warunki pracy: praca związana z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych, wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy oświetlony, obsługa komputera z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

e) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania pracy w wymuszonej pozycji siedzącej mogą powodować obciążenie kręgosłupa i mięśni tułowia.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

e) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

f) własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe;

g) kwestionariusz osobowy;

h) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych w OPS w Głuchołazach dostępnych na stronie https://opsglucholazy.bip.gov.pl/rodo/zasady-przetwarzania-danych-osobowych.html

 

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej OPS w Głuchołazach.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach  -  sekretariat lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka (decyduje data wpływu do OPS) do dnia 26.10.2018 do godziny 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: inspektor ds. świadczeń”.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Ośrodka  oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:     

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”

 

 

Katarzyna Łojko

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Głuchołazach

Załączniki

  Informacja dla przy...uchołazy.pdf 169,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kwestionariusz osobowy.pdf 240,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista kandydatów s... formalne.pdf 98,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynikach naboru.pdf 113,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się